Sau 02 tháng ký thành công Nghị định thư, Trung Quốc đã công bố đồng ý cho 51 mã số vùng trồng sầu riêng của Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch, trong đó tỉnh Tiền Giang có 3 mã vùng trồng.

By badinh